ලෝක වනාන්තර හා වෘක්ෂලතා පිලබද ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි


ලෝක වනාන්තර හා වෘක්ෂලතා පිලබද ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි.

ජාත්‍යන්තර වෘක්ෂලතා දිනයේ මෙවර තේමාව වන්නෙ වනාන්තර හා අධ්‍යාපනය යන්නයි.

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය විසින් මාර්තු මස 21 වැනි දින ජාත්‍යන්තර වනාන්තර හා වෘක්ෂලතා දිනය බවට ප්‍රකාශය ට පත්කොට අැත.
ඒ අනුව 2013 වර්ෂයේ සිට සෑම වර්ෂයකම වනාන්තර දිනය සමරනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකාව අන්තර්ජාතික වනාන්තර දිනය සමරනු ලබන්නේ 2014 වර්ෂයේ සිටයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here