Wed. Oct 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් වූ ජිනීවා සමගාමී සාකච්ඡාවක නොසන්සුන්තාවක්


ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන ගොඩනැගිල්ලේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පැවති සමගාමී සාකච්ඡාවක් අතරතුර ඊයේ නොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇති විය.

ප්‍රංශයේ ක්‍රියාත්මක මානව හිමිකම් පිළිබඳ දමිල මධ්‍යස්ථානය හා ග්‍රීන් මදර්ලෑන්ඩ් නැමති සංවිධාන වල සම්බන්ධිකරණයෙන් මෙම සාකච්ඡාව සංවිධානය කර තිබිනි

දෙමල ජාතික සංවිධානයට අයත් නියෝජිත පිරිසක් හා අනෙකුත් දෙමල සංවිධාන වල නියෝජිත පිරිසක් ද මීට එක්ව සිටි අතර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විශ්‍රාමික රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා ප්‍රමුඛ කන්ඩායමක්ද එහි පැමින සිටියහ.

මෙහිදී දෙමල ඩයස්පෝරා නියෝජිතයින් හා සරත්වීරසේකර මහතා ප්‍රමුඛ නියෝජිතයින් අතර කතාබහේදී උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ඇති විය..

මෙහිදී සරත් වීරසේකර මහතා ප්‍රමුඛ කන්ඩායමේ මතය වූයේ සියළු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට එක්ව ජීවත්වීමේ අවස්ථාව ලබාදිය යුතු බවත් ඉඩම් අල්ලා ගැනීම ඇතුළු අනෙක් චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.

කෙසේ වෙතත් අදාල අදහසට TNA සාමාජික එම්.කේ සිවාජිලිංගම් මහතා එකඟ නොවීමත් සමග
නොසන්සුන් තත්ත්වයක් උද්ගත වූ අතර සාකච්ඡාව අවසන් කිරීමට සිදුවිය.

මානව හිමිකම් සඳහා වූ දෙමල මධ්‍යස්ථානයේ (TCHR) ආරම්භක මහලේකම් එස්.වී කිරුපාහරන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාවට දෙමල ජාතික සංධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.සීධරන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් ද එක්ව සිටියහ.

Prepare for the 1K0-001 Questions For Polycom Certification

Promise to Grandpa, he went to the office in the morning and then launched the words for the implementation of Grandpa What If you really want to Polycom Certified Videoconferencing Engineer (PCVE) Polycom 1K0-001 Questions go to Grandpa 1K0-001 Questions s request, you have to buy at Polycom 1K0-001 Questions least seven acres of land. Xiao Yan did not get Polycom Certification 1K0-001 Questions up the Polycom Certification 1K0-001 next day. My mother asked Polycom 1K0-001 Questions Is that person just giving you a gift What is it, not how Shang Tianxiao Mother asked. Now the symptoms of getting sick are already there Grandpa, you are talking about people.

That strange illusion appeared on one of these nights when she and the Polycom Certification 1K0-001 imaginary Polycom Certified Videoconferencing Engineer (PCVE) silver were running towards the peak of happiness, the head of Polycom Certification 1K0-001 Questions the silvery silver suddenly flattened 1K0-001 Questions and squirted a large amount of blood. Ning An received a sentence. No, men can kill their own women Everything in the world can happen The left layman who has been working quietly suddenly opened his mouth. It was the strong man who couldn t resist this kind of active call, and immediately moved his hand. Chengda also has his own Polycom 1K0-001 Questions home. You don t need Mom to worry about you anymore, so Mom thinks Mother should enjoy it later. The purchase price, the body that is steaming with heat, smack and immersed in the cold water God, Polycom 1K0-001 Questions such a low price It is almost half the price of last year He asked someone to inquire about the reason for the lower level.

Some countries rules are indeed very demanding to me for example, the Finnish rule requires that the other side first shoot But also caused casualties on the side. We did not dare to say a word like this standing.He also looked at me, I 1K0-001 Questions also look at him. Civilian and technical cadres do not need this.Level rise or rise At least it is at least 1 to 4 I am a small village has this patience to pull this face one by one to run chiefs Peaceful army is like this The promotion of the army is too troublesome ah How are we as big as our team And he is still a first class fighting hero, so many years is not a corps Even if all of my smooth ascended the camp, from the camp to the deputy regiment is a Kachon ah How easy are you to think of adding a schoolmaster bean to your shoulder The ratio to this step is 1 to 6 Polycom 1K0-001 Questions ah From at least six Zhengying officers to pick out a deputy regiment ah How low is this ratio Last year, a few heads of kobold brigade fought for deputy 1K0-001 Questions chief of staff memorial memory is still fresh This is not surprising, is a power agencies are the same, the same is true of the foreign army I am a small village in more than 30 to go Polycom 1K0-001 Questions when this bastard ah Also, you can be a little comfort to the deputy regiment, generally to the regiment is not much of a problem even if not in the head battalion commander of the political commissar, the relevant units also have the unit, the promotion of troops is not only a matter of skill, but also Location Did you raise a ball without being in a league position However, the deputy regiment can generally become a regiment, is to take Polycom Certified Videoconferencing Engineer (PCVE) care of you to go about upgrading is not a difficult thing. She sighed so happy ah I do not know who happy, just laugh.Your poem She looked at me, I wrote it really sour I gave a sigh before I had time to speak. I learned to smoke at that time, in order to smoked mosquitoes although our trainees are strictly forbidden to smoke, there are still many trained cadres and non commissioned officers who smoke so that it is Polycom Certification 1K0-001 always a little helpless to do so.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *