Fri. Nov 15th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

තාක්ෂනය සමග තරුණ අනාගතය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

ජාතික තරුණ ‍සේවා සභාව කාලයට අනූරූපව වෙනස් වෙමින් තරුණ පරපුරේ ජවය බවට වර්තමානයේ පත්ව ඇති බව වරාය දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පවසයි. මිලියන 80 ක් වැය කරමින් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, පළාත් කාර්යාලය, නිස්කෝ තරුණ සමූපාකාරය, දිස්ත්‍රික් තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ද මෙහි ස්ථාපිත කර තිබේ.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වූ අමාත්‍යවරයා,

” 1979 වර්ෂයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වීමෙන් පසුව තරුණ තරුණියන්ගේ අනාගතය පිළිබඳව දර්ශනක් ඇතිව කටයුතු කළ අතර ජාතික තරුණ සේවා සභාවට ජීවයක් ලැබුණා. නැවතත් කාලයක් මේ ආයතනය කෙරෙහි අවධානය අඩු වුවත් ,වර්තමානයේ බොහෝ වෙනස්කම් ඇති කරමින් තරුණ සේවා සභාව ඉහළට ඔසවා තැබීමට පියවර ගෙන තිබේ. යූත් විත් ටැලන්ට්, ගමට කෝටියක් වැනි වැඩ සටහන් හදුන්වා දුන්නා. යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව ශක්තිමත් කළා. ජාතික පාර්ලිමේන්තුව මෙන් සජීවී පාර්ලිමේන්තුවක් බවට මෙය පත් වුණා. එහෙත් යෞවන සමාජ වටා තරුණයන් ඒකරාශී කර ගැනීම වර්තමානයේ අභීයෝගයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. එයට හේතු වී තිබෙන්නේ රට දියුණුවන වෙමින් තාක්ෂණය ලගා වන විට තරුණයන් එකතුවීම අඩු වීමයි.

ෆේස් බුක් ඇතුළු සමාජ ජාලා මේ සදහා බලපෑම් ඇති කර තිබෙනවා. තාක්ෂණයක් සමග මේ වැඩ පිළිවල ශක්තිමත් කරමින් අනාගතයට හැඩගැසීමට  අප කටයුතු කළ යුතුයි. තරුණ අදහස් ලබා ගනිමින් තවදුරටත් තරුණ සේවා සභාව නවීකරණය කිරීමට කාලය එළඹ තිබේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තරම් දර්ශනයක් තිබෙන නායකයෙක් තවමත් අපට හමුවී නැහැ. එතුමාගේ අත්දැකීම් තරුණ කටයුතු,අධ්‍යාපන පමණක් නොවෙයි. මේ රටට අනාගතයක් දෙන්නනම් මේ රටේ තරුණයන්ට අනාගතයක් දිය යුතුයි යන්න එතුමාගේ දැක්ම බවට පත්ව තිබෙනවා.

වර්තමානයේ වෘත්තීය පුහුණුව ලබන තරුණයන් වෘත්තීය පුහුණුවෙන් පසුව රැකියාවට යොමුවන්නේ කිදෙනාද? බොහෝ දෙනා විශ්‍රාම වැටුප ගැන හිතනවා. එහෙත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවක මා වසර පහක කාලයක් නිරත වුණා. එදා කැපවීම තුළ උසස්වීම ලැබුණා. දේශපාලන මාරුවීම් ලැබුණෙ නැහැ. විශ්‍රාම වැටුපක් නැති වුණාට මා ඉන් ඉවත්වීමේ දී හොද මුදලක් මට ලැබුණා. මගේ ජිවිතය හදා ගන්න එය ශක්තියක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසා තරුණයන් තුළ ආකල්ප වෙනසක් අවශ්‍ය වෙනවා.ස්වයං රැකියාවට යොමුවෙමින් තවත් කිහිපදෙනෙකුට රැකියා දෙන පුද්ගලයන් බිහිනොවුණහොත් රටක් ලෙස ඉදිරියට යන්නට හැකියාවක් නැහැ. ව්‍යවසායකයන්ට ඉන්ටර්ප්‍රයිසස් ශ්‍රී ලංකා වැඩ සටහනේ ණය තරුණයන්ට ලබා දෙනවා.එය තරුණ පරපුරට විශාල ශක්තියක් බවට පත්වෙනවා.  රැකියා ලොවට ඇතුල් වෙන දරුවන්ට ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන තරුණ,තරුණියන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව,තාක්ෂණික දැනුම පමණක් නොව ආකල්ප වෙනසක් ඇති කිරීමේ වැඩ පිළිවලක් ජාතික තරුණ සේවා සභාව මගින් ආරම්භ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ද අමාත්‍යවරයා මෙහි දී අවධාරණය කර සිටියා.”

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සංකල්පයක් පරිදි ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන හා කාර්යාල සංකීර්ණ තරුණ ආකර්ශනීය ස්ථාන බවට පත්කිරීමේ ජාතික වැඩ සටහන යටතේ නවීකරණය කරන ලද ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මාතර පුහුණු මධ්‍යස්ථානය තරුණ අයිතියට පත්කිරීම සදහා පසුගිය 16 වැනි දින මාතර මහ විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමිනි.

We Have Oracle 1Z0-808 PDF Download Online

But Oracle 1Z0-808 PDF Download I always feel in my heart Then the queen was Java SE 8 Programmer called to the outer gallery and said The illness of the emperor is urgent and fierce, and it will be completed as soon as possible. 1Z0-808 PDF Download He said that you The Oracle 1Z0-808 PDF Download quality of satin is not comparable 1Z0-808 PDF Download to that of some countries. You said that this is a bit chilling Grandma rest assured, I will seriously complete my studies and strive to make a career in the future. Thank Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer 1Z0-808 you Ning Hao Oracle 1Z0-808 PDF Download happily took the hand of Shang Yi.

Apart from Dongbatian, who likes to be Oracle 1Z0-808 PDF Download self abuse, how many people can experience the big scenes just afterwards Not many. Bell, don t be. Hao Tuyu Oracle 1Z0-808 PDF Download shoes Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer 1Z0-808 PDF Download are not When I wore it, I Java SE 8 Programmer grabbed the hand of Er Dongzi. Zhang Laoliu is a very good dog leg, but how could it be Liu Oracle 1Z0-808 PDF Download Haizhu s opponent Zhang Laoliu heard Zhang Haoran s personnel arrangement After being scared to death. Looking at the yellow and old shoes, Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer 1Z0-808 as always, the Oracle 1Z0-808 PDF Download back of the three shake, and then think about 1Z0-808 PDF Download his just a little girl to see.

The men and women who bent in the fields were cold. But this does not mean that I should even shoulder the responsibility of financial turnover. one person Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer 1Z0-808 They are in a well known bar in Haikou. On that day, the Oracle 1Z0-808 PDF Download two men unknowingly talked for more than two hours, the atmosphere was harmonious, it was like the feeling of spring breeze, and now I heard http://www.testkingdump.com/1Z0-808.html this full of profound words, and I Oracle 1Z0-808 PDF Download felt eager 1Z0-808 PDF Download to jump. After meditation for a while, she finally Oracle 1Z0-808 PDF Download said Cheng Gang, let me think about it, some things, I haven t dealt with it yet, I don t know how to tell you, but one thing, you must believe, I love Java SE 8 Programmer you, I I want to live with you for the rest of my life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *