අල්ලස සහ දූෂණය තුරන් කිරීම සදහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම එළි දැක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවෙන් අල්ලස සහ දූෂණය තුරන් කිරීම සදහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හෙට කොළඹදී ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එළි දැක්වීමට නියමිතය.

අල්ලස සහ දූෂණය තුරන් කිරීමේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ග 4 ක් හදුනාගෙන ඇති අතර අල්ලස සහ දූෂණය තුරන් කිරීමේ තීරණාත්මක සාධකයන් ඇතුළත් ග්‍රන්ථ 4 ක් මෙම ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට සමගාමීව නිකුත් කෙරෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here