සියලු දේශපාලන පක්ෂවල වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ කෙරේ

සියලු දේශපාලන පක්ෂවල වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ලබන සතිය වන විට ලබා දෙන ලෙසට මැතිවරණ කොමිෂන්සභාව ඉල්ලා ඇති අතර ඊට සියලුම පක්ෂ හොද ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත.

පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව, විගණනය කරන ලද ගිණුම් වාර්තා සහ එම පක්ෂවල නිලධාරි මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් වන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව පක්ෂවල වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ලබන සතිය වන විට සිය වෙබ් අඩවියේ පල කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here