Mon. Jan 20th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

දැන් අවශ්‍ය දිනවන සන්ධානයක් මිස පුද්ගලයකු නොවෙයි

රටට අවශය වන්නේ රට දිනවන සන්ධානයක් මිස පුද්ගලයන් දිනවන සන්ධානයක් නොවන බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායක ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ආණ්ඩුව පෙරලීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග එක්වීමට සුදානම් වුවත් ඔවුන් සමග එක්ව සන්ධානගතව ඡන්දයකට යාම පිළිබද ජනතාවගේ කැමැත්තක් නොමැති බවයි.

පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් සමග පැවති සාකච්චාවකදී රණතුංග මහතා මේ බව සදහන් කළේය.

මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ රණතුංග මහතා,

“ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහා ලේකම් වරයා ඇතුළු කීප දෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙලා තියනවා පොහොට්ටුව ශ්‍රී ලංකා එකට ඇදල ආපහු මයිත්‍රී ජනාදිපති කරන්න නමුත් මේ රටට ආදරය කරන ජනතාව අපේක්ෂා කරන්නේ මහින්ද මහත්තය රටේ නායකයා වෙන්න ඕන කියන එකයි ඔවුන් රෑ වැටුන වලේ දවල් වැටෙන්න ලෑස්ති නෑ. ඒ නිසා දයාසිරිලා කපන වලේ වැටෙන්න අපි ලෑස්ති නෑ සන්ධානය පිළිබද අපේ කණ්ඩායම සාකච්චා වලට යන්නේ නිරවුල් මනසකින් හොද අවදානයකින් මෙවර අපව රවටන්න කිසිවෙකුට බෑ අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා අපි තෝරලා ඉවරයි. රටම අපේක්ෂා කරන ඒ අපේක්ෂකයා වෙලාවට මහින්ද මහත්තයා නම් කරාවි කවුරු මොනවා කිවුවත් රටේ මීලග නායකයා බිහිවන්නේ පොහොට්ටුවෙන් ඒක වලක්වන්න ඔය කිසිදු බලවේගයකට බෑ. වත්මන් ආණ්ඩුව රට විනාශ කලා ආඩපාලි කියන එකයි හොරකම් කරන එකයි ඇරෙන්න කරපු කෙන්ගෙඩියක් නැහැ. මේ රටේ ජනතාව තමන්ට ලැබෙන පළමු අවස්ථාවේම මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන බව ඉර හද වගේ විශ්වාසයි මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සබා සබාපති කුමාර අරංගල්ල මහතාද මෙහිදී කතා කළේය”.

New Release Oracle 1Z0-520 Practise Questions

Zhuo Yue coughed and asked You these things She pointed to the other side of the burden he put down. Take off, let me go and tell you again The Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials woman squinted. Since the silk weaving of the two computer controlled weaving Oracle 1Z0-520 Practise Questions machines has been Oracle 1Z0-520 Practise Questions selling well in the market, the outside world has begun to spread that the family has 1Z0-520 Practise Questions made a 1Z0-520 Practise Questions lot of money, so all kinds of people who want money have come to the door. Children, Dad is not good, but you are born in Shangjia, you can only do this, this is OPN Certified Specialist 1Z0-520 a life I am good with everything, not to read.

Third, fourth, Oracle 1Z0-520 Practise Questions fifth together.it is good.Everyone agrees.Female cadres said that when you are in the presence of the Oracle 1Z0-520 Practise Questions masses, you should report your identity card and give it a hand. Show children without careful discernment, only to Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials conceal the hatred of hate suddenly burst out, simply grabbed the bowl of noodles, desperate 1Z0-520 Practise Questions to throw at him, and then lose their wisdom to start coarse porcelain bowl, as the old Oracle 1Z0-520 Practise Questions social man We melon cap, trying to wear on the top of cream. He said Remember the elderly people have said that the more difficult our comrades are, the more they will see achievements and the more they see light and the more they will be humorous. One day, the old man jumped off from the seventh floor, in the Ruijuan House, after a bang banging loudly. Oracle 1Z0-520 Practise Questions To OPN Certified Specialist 1Z0-520 create the word full number one Oracle 1Z0-520 Practise Questions slut, just around the corner.Think, think of these, no longer feeling nausea, of course, hard to say how much sweet ingredients.

Hunan is afraid of Oracle 1Z0-520 Practise Questions being a first class officer Liu Xiangdong grabbed Hunan has a few Zhang Yeah debut is the OPN Certified Specialist 1Z0-520 history of Qian Gu, one term down, five hundred and twenty two of the excuse ah Hunan several governors, which is not thousands of miles for officials only money Zhang But also a great deal of money thrown out of the country, how can it not be good for her. Baoxing filed a sleeve to fill the pen.After many years, whenever I brought up the Sichuan provincial examinations hosted by Zeng Guofan, the scholars in Shuzhong still praised it as saying that this was the most fair and sacred ceremony held Oracle 1Z0-520 Practise Questions in Sichuan since the founding of Qing Dynasty Zeng Guofan according to trial practice, casually asked What people kneel down, reported to the name. Butler Tang Xuan more and more anxious for the East.One day off, Zeng Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials Guofan used breakfast, just want to organize the usual diary, the gap shadow missing part of the fill. Tseng Kuo fan saw, knowing that the teacher chaos square inch, busy pulling La Muzhang A s clothing, http://www.testkingdump.com/1Z0-520.html whispered The adults in the hall, or the queen empress proper placement, Baohuayu thing to say no later than one step Mu Chang A wake up this time, greeted the Azusa Empress Empress moved into the new house, and slowly into the crypt. Back to the capital, Wen Qing because of Shandong Oracle 1Z0-520 Practise Questions investigation and rescue dare to be responsible for the elders of the country, was promoted to a bachelor, military ministries minister, solution House government affairs Zeng Guofan because Oracle 1Z0-520 Practise Questions of 1Z0-520 Practise Questions ill with the disease, the commendable and pay Officials Syria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *