අයවැය විවාදයේ අවසන් දිනයේදී සියළු මන්ත්‍රීවරුන් මත්ද්‍රවය පරීක්ෂණයට

මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනා අයවැය විවාදයේ අවසන් දිනයේ පාර්ලිමේන්තු පැමිණෙන බැවින් එදින පාර්ලිමේන්තුවේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේදී මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය පිළිබඳ පරික්ෂණයක් සඳහා පෙනී සිටීමට පහසුකම් සලසා දෙන ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා ඉල්ලා ඇත.

මෙම ඉල්ලීම සදහන් කරමින් ලිපියක් ඔහු විසින් කථානායකවරයාට ලබා දී තිබේ.

පසුගිය 12 දා කථානායකවරයා වෙත ලිපියක් මඟින් මේ පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් දැනුම් දී තිබේ.

අයවැය විවාදයේ අවසන් දිනය වන ලබන අප්‍රේල් මස 05 දා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හට ඔවුන් විෂ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා නොකරන බව තහවුරු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන මෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම ලිපිය මඟින් ඉල්ලීම කර තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here