Fri. Nov 22nd, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ලොව පුරා සමාජ මාධ්‍ය ජාල හදිසියේ බිද වැටේ

ෆේස්බුක් වට්ස්සැප්  වයිබර් ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් වැනි සමාජ මාධ්‍ය ජාල ලොව පුරා බිද වැටී ඇත.

කෙසේ වෙතත් සමහරක් මේ පිළිබදව අදහස් දක්වමින් පවසන්නේ මෙය ජාත්‍යන්තර නිරික්ෂනයක් බවටය.

නමුත් මේ වන විට එම සමාජ ජාල ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් යථා තත්වයට පත්වෙමින් තිබේ.

මේ පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහයේ සභාපති රජිව් යසිරු  නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරන්නේ මෙසේ සිදුවී ඇත්තේ එම සමාජ ජාලාවන්හි සිදු කෙරෙන  අළුත් වැඩියා කටයුත්තක් නිසා මෙලෙස සිදුවී ඇති බවත් ඒ පිළිබදව අනියත බියක් උපදවා ගත යුතු නැති බවත්ය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් වැඩි දුරටත් මෙසේ පවසයි.

ඉන්සේටග්‍රෑම් අඩවියද යම් අකාරයෙන් බිදවැටි තිබේ. සමාජ ජාලා පරිශීලකයන් හට ෆේස්බුක් අඩවිය හට පිවිසීමට නාහැකි අවස්ථාවක් පවතින අතර තවත් පරිශීලකයන් ප්‍රමාණයක් හට ෆේස්බුක් අඩියට පිවිසීමට හැකි වුවත් ජායාරුප  උඩුගත කිරීම, තත්ත්ව යාවත්කාලීන සිදුකිරීම ආදිය සිදුකිරීමට නාහැකි වී තිබේ. ඔවුන්ගේ ෆේස්බුක් නිවහන, ගිණුම් පැතිකඩ ආදිය දර්ශ්‍නය නොවීම වැනි දෝෂ සිදුවීම්ද දැකගත හැකිය.

ප්‍රථමයෙන් ඉන්සේටග්‍රෑම් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය බිදවැටුණු අතර ඊට පසුව ෆේස්බුක් අඩවියද ඉන්සේටග්‍රෑම් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය බිද වැටීම් පැයකට පමණ පසුව බිද වට්ටනු ලැබීය. යම් අතරතුරම වට්ස්සැප් භාවිතා කරන ෆොටෝ පරිශිලකයින් ප්‍රමාණයකට වේසැප් යෙදුම භාවිතයෙදි එම යෙදුමත් බිදවැටිමකට ආසන්න තත්වයක් දක්නට ලැබේ. මාධ්‍ය හුවමාරුවේදී විවිධ වූ දෝෂ වලට මුහුණ දීමට සිදුවූ වන අතර මේ වනවිට වට්ස්සැප් දුරකථන ඇමතුම් ලබාගැනීමේදී එම ඇමතුම් පැහැදිලි නොමැති තත්වයක් උද්ගතවී තිබේ. වට්ස්සැප් සමාගම සතු වී ඇති වට්ස්සැප් සර්වර් කිහිපයක බිදවැටීමක් සිදුවීම නිසා මෙම තත්වය මතුව තිබේ.

පැය තුනකට ආසන්න කාලයක් තිසේසේ මෙසේ ෆේස්බුක් ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් සමාජ මාධ්‍ය ජාල බිදවැටි පවතින අතර මෙම  බිදවැටීම ප්‍රථමයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපයට සිදුවී ඇති අතර පසුව එම බිදවැටීම ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් රාත්‍රී දහයට පමණ ශ්‍රී ලංකාවටත් අත්දැකගැනීමට හැකිවිය.

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව මේ පිළිබදව අනිසි බියක් ඇති කරගත යුතු නොවන අතර මෙය සමාජ මාධ්‍ය ජාල අවහිර කිරීමක් නොවන අතර මෙය අතවශ්‍ය අලුත්වැඩියාවක් සිදුකිරීමට යාමෙන් මුළු ලොවටම සිදුවූ බිදවැටීමකි. ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහය ලෙස වගකීමෙන් අවධාරණය කරන අතර මෙම සමාජ මාධ්‍ය අඩවි දෙකම ඉතා ඉක්මනින් යතාතත්වයට පත් කිරීමට එම ආයතනය කඩිනමින් කටයුතු කරන බවද අප දැනුම් දෙමු.

රජීේ යසිරු කුරුවිටෆේ මැතිේ
සභාපති

CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF

If not, Feng Wei unfortunately obeyed this Murphy s Law. This time, I may be making an exception. A few big people are not CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF afraid of a big CompTIA Cloud Essentials CV0-001 axe on the neck CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF If I am dead, can you still give me my parents The city s mixed children are CV0-001 Lab Manual PDF CV0-001 Lab Manual PDF looking CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF for Yang Wu, but Yang Wu is even more embarrassed. But there is no serious CompTIA Cloud+ Certification Exam injury. The big ear came out of the hospital and immediately found Ding Xiaohu and Erlong. It is said that he only counted a corner in the western suburbs.

It s CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF so hard, I just got people. Your father has news. wwW, CV0-001 Lab Manual PDF xiabook lzuoWeN. When COM33 is awakened by CV0-001 Lab Manual PDF Zhong Chubo s ringtone, the car time is 11 CompTIA Cloud Essentials CV0-001 CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF 25. Li Wei Li Wei CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF I sighed repeatedly CompTIA Cloud+ Certification Exam in my heart.

In the inn again heard some controversy, but all outsiders CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF tone, CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF do not touch the roots, Zeng Guofu too lazy to listen. Only in this way, Too talented, Yi talent http://www.testkingdump.com can not look CompTIA Cloud Essentials CV0-001 at my heavenly.Qi Shanqi, the resident minister, also made a fortune from the frontier and strongly encouraged the emperor to vigorously hold the National CV0-001 Lab Manual PDF Day. Because the Queen s temporary Kyrgyzstan, the princes arrived here, but looked around the cave two eyes, and asked a few irrelevant Teng Kui heng and Gan Xi words, even if passed, it is a bit careless. CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF A banquet invitation has been waiting on his case for a long time.Hanlin hospital bachelor, his boss Chao Zhao, because his father came to Beijing to see his son, in the old Hutong restaurant set a few tables banquet, inviting all the officials of the Academy must CompTIA CV0-001 Lab Manual PDF be sunny tomorrow afternoon. Tseng Kuo fan Zhao Zhao and examiners, happily being crowded came to just set up the test shed shortly before, boarded up specifically for the examiners to build the prison examinations CompTIA Cloud+ Certification Exam forum, looking ahead, a fleeting cluster of new test under the eye. Know what trillion clouds in the eyes, the mirror only look at the mood.Stagnant sleepless useless, more ashamed name Luan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *