අගමැතිගේ වැය ශීර්ෂය සම්මතයි

2019 අයවැයෙහි ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් සහ පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේදී අද සංශෝධන රහිතව සම්මත විය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here