ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය සම්මතයි

අයවැය තුන්වනවර කියවීම හෙවත් කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයේදී අද විවාදයට ගැනුනු ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ඇතුළු වැය ශීර්ෂ 22 සංශෝධන රහිතව සම්මත විය.

එය එසේ සිදුවී ඇත්තේ සභානායකවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඡන්ද විමසීමක් අවශ්‍ය නොවන බව ප්‍රකාශ කිරීමෙනි. එම නිසා ඡන්ද විමසීමක් සිදු නොවිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here