Mon. Jul 15th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

පොහොට්ටුවේ මීළග ජනාධිපති අපේක්‍ෂක ගැන බන්දුල කියන කතාව

හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සමග ඉදිරි මැතිවරණයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා  පිලිබදව Colombo Gazette Sinhala අප කල කෙටි සංවාද සටහනකි මේ.

ඔබලාගේ මීලග ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද ?

මෙරට පවතින තත්වයන් උඩු යටිකුර කිරීමට නම් ගොටභය වැනි නායකයෙක් බිහි විය යුතුයි.

ඒ කියන්නේ ඔහුද මීලග ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ?

ඔව්. එය මගේ පුද්ගලික මතය

නමුත් දුමින්ද දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා කියන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේනයි අපේක්ෂකයා කියලා?

ඔහු ඉතිං කුඩා තරුණ මන්ත්‍රී කෙනෙක්නෙ…

ඒ වුනාට දයාසිරි ජයසේකර ශ්‍රීලනිපයේ මහලේකම් ලෙස ඔහු කියන්නේ ශ්‍රීලනිපයේ තීරණය තමයි අවසන් තීරණය විය යුත්තේ කියලා ?

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වියවස්ථාවෙන් වැට බැදලා. මෙහෙම හිතන්නකෝදැන් පසුගිය කාලේ  අතිපුජ්‍ය සෝභිත හාමුදුරුවෝ පොදු අපේක්ෂයෙක් කියලා කිවුවට පස්සේ කරු ජයසුරියගේ නමත්  යෝජනා වුණා. ඔය අතරේදී රනිල වික්‍රමසිංහගේ නමත් කිවුවා.ඔය නම් වලට කට්ටි, කට්ටිත් රණ්ඩු වුණා.

කොහොමහරි ආවේ මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඇවිල්ලා ඔහු දින්නා. කවුරු කොහොම කිවුවත් ඒ අවස්ථාවේදී පත් කරන්නේ ඒ වෙලාවේදී වඩාත්ම හයිය තියෙන කෙනා. රටක ජනාධිපතිවරණයකදී නොයෙක් දේ කථා විය හැකියි නමුත් පොදු ජනතාව හිතන්නේ කුමක්ද කියලයි වැදගත්. සුනාමියක් විදියට ආණ්ඩු විරෝධී අපේක්ෂකයා ඉදිරියේදී පෙළ ගැහේවි.

 

පොහොට්ටුව ඉදිරි ඕනෑම මැතිවරණයකට සුදානම්ද?

ඔව්. විශාලම අවලාද කිවුවේ පොහිට්ටුවට.ඒ නායකයෙක් නැහැ කියලා. නමුත් ජනතාව ඔවුන්ට අවශ්‍ය නායකයා තෝරා දී අවසන්

 

සංවාද සටහන අශන්ති වරුණසුරිය.

Buy Microsoft 98-366 Cert Exam

Into the door who you go to check the Finnish brother s armored car ah Faulty ah Just parked there, if Fei came also she went to the canteen Cengfan a small shadow Still use me to say Of course, with the armored car inside the nest. Divided, and then I began to reflect on how I actually would like to start a little girl I said I later handed the girlfriend is a small shadow of this type, that looks like Cyndi kind of little girl, how do I go under Nothing to explain, is inertia Long term sharpening on the enemy skills became instinct, take off the uniforms and inertia, the length of this inertia varies I later went to college and later wrote a 98-366 Cert Exam novel to write Microsoft 98-366 Cert Exam a novel to write literary theory textbook research psychology, Absolutely considered veterans who are more cultural inside, but also know what is human nature, I have been in the utmost restraint inertia But there is still, there is a trigger on the outbreak why am I now become this maneuver You are pointing to my nose curse me a little Zhuang you are sucker I do not say a word, do you think I m afraid of you To be honest really afraid, afraid of your accident now is someone really hands on with me I also really do not fight back, I fight it Joking army special forces out of the dare to say that no one can play, but you hammer a few more than a few children or more than I am afraid of you or your accident, I am not a dead shot is crippled ah You say I am easy I sharpen my temper to force myself into a small bird is not a bird I am for It is to be a normal person and to live a normal life in Microsoft 98-366 Cert Exam a world of peace Is this truth complicated I tell you not complicated at all You all like to watch war movies like to talk about movies like watching television killings always think Microsoft 98-366 Cert Exam it is not fun that is not fun, but also like to wear Microsoft IT Infrastructure 98-366 camouflage like to camouflage cross country small jeep like to engage in ideas Amateur s deadly war games, Rambo pick up Gunslinger s Microsoft 98-366 Cert Exam pictorial is posted on the wall I tell you, it s because you re always watching the fire in the other side You try to be a special forces yourself Really battlefield try You will be the heart of variation You will know what the war on the human nature of the destruction I have heard of such a thing, I first stated that I heard that the novel is a novel you can not read when you write it down a hero on the battlefield, went home and found his wife with the man stolen MTA Networking Fundamentals love in fact, people Is the person, feeling less than that part of you left for a long time, plus there is no external problems may be Up is two lives. Sometimes laugh, but it is helpless.Small shadow at this time looked at me, do not know how to do. Ugh What time is passing but my grades will not pass I thought of this when I remembered my Miao with my Chen Pai, if I pass I do not leave is a Niubi, but if failed to be sent back to me how I met Miao with my Chen Pai ah My tears hit it. Microsoft IT Infrastructure 98-366 Cert Exam My breathing became rapid, my blood became boiling, my eyes became red.My father

Zeng 98-366 Cert Exam Guofan, you are a fourth officer, began to intervene in the royal matter.Come, where to pick off his Microsoft 98-366 Cert Exam top wear, with strict control of the patriarchal house, shall not leak a little wind Tseng Kuo fan Microsoft 98-366 Cert Exam s life was quiet for the first half of the year and 98-366 Cert Exam was followed by a text case that hit the whole country. Of course, the goalkeeper Gosh Hah still keep the door, the tea house also served as usual tea, all those who can not get MTA Networking Fundamentals on the table. 5000 Tung Ping also led by five thousand counties, other counties led 10,000 Dongping is 10,000 can be Dongping is a Microsoft IT Infrastructure 98-366 big county, one third of the population more than in other counties. At this time, Li Bao said to Zeng Guofan According to an order from an adult, Zhang Taizhu and Wang Tong sentenced a dozen or so captains to dozens of soldiers and secretly searched Zhao s mansion and three shops.

I didn t find that he had this advantage. Your mother s dog stinks I have never 98-366 Cert Exam seen Microsoft IT Infrastructure 98-366 this fart Fuck Microsoft 98-366 Cert Exam your mother, not even a fart You are such a shack and Microsoft 98-366 Cert Exam a raw fart What can she 98-366 Cert Exam say at this time What can she sing at this time The bitterness Microsoft 98-366 Cert Exam and MTA Networking Fundamentals joys and sorrows of the world are concentrated here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *