අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ජන්දයෙන් සම්මතයි

2019 අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ජන්දයෙන් සම්මත වෙයි.

අයවැය දෙවන වර කියවිමට පක්ෂව ජන්ද 119 ක් සහ අයවැයට විපක්ෂව ජන්ද 76ක් ලැබි තිබේ.

ඒ අනුව අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ජන්ද 43 කින් සම්මත වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here