ජාත්‍යන්තරයේ අවශ්‍යතාව මත ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුවේ සුදානමක්. විපක්ෂනායක

ජාත්‍යන්තරයේ අවශ්‍යතාව මත ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු පවසන්නේ දිනෙන් දින පිරිහෙමින් පවතින රට නිසි මාර්ගයට යොමු කිරීම සඳහා සෑම පාර්ශවටයකටම විශාල වගකීමක් පැවරී ඇති බවයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here