ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට යටත්වූ නව ආයතන

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම් සභාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. මාර්තු මස07 වන දින සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව සඳහන් වේ.

මීට අමතරව ශ්‍රි ලංකාවිදුලි සංදේශ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ඇත.

සීමාසහිත ශ්‍රි ලංකන් එයාර් ලයින් සමාගම සහ එහි පාලිත සමාගම් ද මෙම ගැසට් නිවේදනය මඟින් මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ඇති අතර රන්මිණිතැන්න සිනමා උද්‍යනය නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ඇති බව සඳහන්. ශ්‍රි ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම සහ එහි පාලිත සමගම් සහ ආශ්‍රිත ආයතන විදුලි සංදේශ රැකියා සහ ක්‍රිඩා අමාත්‍ය ශීර්ෂය යටතට ඇතුළත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here